ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Βενιζέλου 30, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη Ξάνθη, 22-11-2013
Τηλ.: 2541072888, fax 2541069135 Αριθμ. Πρωτ.: 775
e-mail: bpsdx@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος
για την Πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
5. Την υπ΄ αριθμ. 1.5422/οικ.3.1022 ΚΥΑ με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της ενέργειας “Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 824/τ.Β΄/12-05-2011).
6. Την υπ΄αριθμ.1.9364/οικ.6.1905/8-7-2011 Πρόσκληση (κωδ. 43), της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΄Αξονα Προτεραιότητας 10.
7. Την υπ’ αριθ. 1.12081/6.2915/16-09-2011 απόφαση, της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ένταξης Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονας Προτεραιότητας 10, «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 355444) και την με αριθμ. πρωτ. 2.14388/οικ.6.3276/08-06-2012 «1η Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό ΜΙS 355444 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
8. Την υπ΄αριθμ. 1955/04-09-2012 Προκήρυξη, Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχων, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».
9. Τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων αναδόχων για την πράξη: «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», στο πλαίσιο της δράσης: «Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη Ευπαθών Ομάδων» Άξονας Προτεραιότητας 10.
10. Το υπ΄αριθμ. 471/03-07-2013 απόσπασμα πρακτικού, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., περί «Ορθής επανάληψης των πινάκων των με αρ. 465/23-04-2013 και 469/17-06-2013 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.» και κατακύρωσης των πινάκων επιλεχθέντων αναδόχων για την πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», για τον ΄Αξονα Προτεραιότητας 10 και για τον ΄Αξονα Προτεραιότητας 11.
11. Την υπ΄αριθμ. 16/21-03-2013 απόφαση, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού α) ΙΔΟΧ και β) με Μίσθωση ΄Εργου, για το έτος 2013.
12. Το υπ΄αριθμ. 3636/29-03-2013 έγγραφο, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Εισήγηση επί αιτημάτων για την έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Ν.Π.Δ.Δ. “Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης” για το έτος 2013», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/138/27442/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
14. Το υπ΄αριθμ. 45779/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
15. Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1190/τ.Β’/09-06-2011, περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης».
16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 117/τ.Β’/25-01-2013).
17. Την υπ΄αριθμ. 791/02-12-2013 βεβαίωση (ορθή επανάληψη), του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, ότι η αιτούμενη θέση της ΣΟΧ1/2013 αφορά νέα πρόσληψη, για τη δράση Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων και όχι ανανέωση ή παράταση σύμβασης του ιδίου ή άλλου προγράμματος.
18. Την υπ΄αριθμ. 792/02-12-2013 βεβαίωση, του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, περί τήρησης όλων των νόμιμων διαδικασιών για τη σύναψη σύμβασης του φορέα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση της δράσης Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων.
19. Την υπ΄αριθμ. 835/17-12-2013 βεβαίωση, της Οικονομικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό Θέσης)
Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων».

Για τη στελέχωση του Κέντρου/ Δομή ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗ ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Προερχόμενος/η από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου Οικισμός «Δροσερό» Δήμου Ξάνθης
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Δημοτικού Σχολείου,

2) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο (πλήρως συμπληρωμένο ως προς τα στοιχεία της μονίμου κατοικίας) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο,

3) Υπεύθυνη Δήλωση του /της υποψηφίου/υποψηφίας ότι προέρχεται από την ομάδα στόχου (οικισμός «Δροσερό» Δήμου Ξάνθης) και έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ομάδας στόχου (οικισμός «Δροσερό» Δήμου Ξάνθης) και της διαλέκτου αυτής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο (πλήρως συμπληρωμένο ως προς τα στοιχεία της μονίμου κατοικίας) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο,

2) Υπεύθυνη Δήλωση του /της υποψηφίου/υποψηφίας ότι προέρχεται από την ομάδα στόχου (οικισμός «Δροσερό» Δήμου Ξάνθης) και έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ομάδας στόχου (οικισμός «Δροσερό» Δήμου Ξάνθης) και της διαλέκτου αυτής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, Βενιζέλου 30, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Καραουλάνη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2541072888).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος

Παπασταματίου Γεώργιος