ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2015 για Σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1 / 2015  για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».