ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2016

του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού

για την κάλυψη των αναγκών του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης.

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ