ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 /2015 – ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»